ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ-САЙТ WWW. TRAVEL-FREE.BG

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб-сайт. Ако използвате този уеб-сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Този уеб-сайт няма за цел подтикване към употреба на алкохол. Алкохолни напитки имат право да поръчват само пълнолетни лица, навършили осемнадесетгодишна възраст.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат договорните правоотношения по договори за покупко-продажба от разстояние/дистанционни продажби между "Гебр. Хайнеман България" ООД и потребител/ите, както физически, така и юридически лица, на електронни (Интернет) страници и услуги, находящи се на домейн  www.travel-free.bg и поддомейните му и използващи информационните и търговски услуги, предлагани от "Гебр. Хайнеман България" ООД на Сайта.
Настоящите Общи условия се регулират от действащото българско и европейско законодателство и в частност Закон за защита на потребителите, Закон за електронната търговия, Закон за виното и спиртните напитки, Закон за защита на авторското право и сродните му права, Закон за задълженията и договорите, Закона за пощенските услуги и др.

ДЕФИНИЦИИ:
"Общи условия" е настоящия документ, който регулира отношенията между Потребителя/Юридическото лице и Търговеца и който е изключителна интелектуална собственост на Търговеца по смисъла на Закон за защита на авторското право и сродните му права на Република България.

„World Wide Web“ или „Интернет“ представлява съвкупност от две или повече компютърни мрежи, свързани помежду си чрез маршрутизатори (рутери) и/или комутатори (суичове), които осигуряват пренос на данни между различни електронни мрежи на основата на TCP/IP протоколи.

„Сайт“ е цялата информация която е достъпна посредством Интернет, на адрес   www.travel-free.bg и съдържа текстове и изображения, представляващи интелектуална собственост на Търговеца съгласно Закона за авторско право и сродните права на Република България и който представлява виртуална платформа за покупко-продажба на стоки и има за цел да послужи за постигане на съгласие между Търговеца и потребителя/ Юридическото лице с оглед да помогне да се осъществи договор за покупко-продажба от разстояние/ дистанционна продажба помежду им по отношение на предлаганите стоки на Сайта.

Търговецът доставя стоки, поръчани през магазин на територията на Република България, само на територията на Република България.

„Търговец“ е "Гебр. Хайнеман България" ООД, дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цариградско шосе, 141, вх. 2, ет. 2, с адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Цариградско шосе, 141, вх. 2, ет. 2, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 131022298, ИН по ДДС BG131022298, телефон за контакт +359 884550610, info@travel-free.bg

„Потребител“ е дееспособно пълнолетно лице, което е извършило регистрация на Сайта, с което се е съгласило изцяло, приело е и се задължава да спазва настоящите Общи условия относно осъществяване на покупка на предлаганите в Сайта стоки. Доставка на алкохол и спиртни напитки се извършва към Потребителя, само и единствено ако същият е навършил 18 години, което Потребителят доказва с документ за самоличност в момента на извършване на доставката от страна на Куриера. В случай че Потребителят откаже или не може да докаже, че е навършил 18 годишна възраст, Търговецът не осъществява предаването на стоката и се освобождава от задължението си за доставка, като в този случай всички административни и транспортни разходи са за сметка на Потребителя.

„Юридическо лице“ е валидно регистрирано по Територията търговско дружество и/или едноличен търговец или друг вид юридическо лице съгласно действащото законодателство, което, чрез представляващия и/или оторизиран служител на съответното юридическо лице, е извършило регистрация на Сайта, с което се е съгласило изцяло, приело е и се задължава да спазва настоящите Общи условия относно осъществяване на покупка на предлаганите в Сайта стоки.

„Регистрация“ е процедура по попълване на данни и информация от Потребителя/Юридическото лице във форма за регистрация, необходими за целите на заявяване на стоки за покупко-продажба на стоки чрез Сайта.

„Форма за регистрация“ е електронен формуляр, който следва да бъде попълнен онлайн от Потребителя/Юридическото лице за целите на Регистрацията.

„Лични данни“ са предоставените от Потребителя/Юридическото лице данни и информация при Регистрацията относно физически лица.

„Стоки“ са предлаганите в Сайта и в магазините на Търговеца продукти за покупка от Потребителя/Юридическото лице.

„Предварителна поръчка“ е предварителна заявка за покупка на Стоките, изпратена чрез Сайта най-малко 1 час преди получаването им във физически обект – магазин на Търговеца.

“Магазин” - списък с магазините на Търговеца, от които Стоките могат да бъдат получени при Предварителна поръчка е наличен на Сайта.

„Договор за покупко-продажба от разстояние” е двустранно споразумение между Търговеца и Потребителя/Юридическото лице, с което се сключва сделката по Предварителна поръчка за покупко-продажба на стоки посредством Сайта, при която Стоките по изключение са доставени до адрес на Потребителя/Юридическото лице.

„Куриер” е търговец, който по изключение в определени в настоящите общи условия случаи доставя закупените от Потребителя/Юридическото лице стоки до посочен от Потребителя/Юридическото лице адрес и осъществява дейността си съгласно Закона за Пощенските Услуги на Република България.

„Работен ден“ е всеки ден, в който банките в Република България осъществяват дейност. „Неработен ден“ или „Почивен ден“ е всеки ден, който е неработен (Събота или Неделя), обявен за неработен по съответния ред или официален празник на Република България.

„Отказ от закупена стока“ е правото на Потребителя да се откаже от закупената стока посредством сключения Договор за покупко-продажба от разстояние, в случай че Стоката не е получена в Магазин на Търговеца, а е доставена до адрес на Потребителя, в съответствие с чл. 50 от Закона за защита на потребителите. Юридическото лице няма право на Отказ от закупена стока при условията на чл. 50 и следващите от Закона за защита на потребителите.

„Прихващане“ е правото на Търговеца да прихваща вземанията си от Потребителя/Юридическото лице за извършени административни, транспортни, куриерски и др. разходи, подлежащи на възстановяване от Потребителя/Юридическото лице с вземанията на Потребителя/Юридическото лице за възстановяване на заплатената цена при неосъществена доставка и/или при отказ от закупена стока.

1. Условия за използване на Сайта на Търговеца. Предварителна поръчка

С извършването на регистрация на Сайта Потребителят/ Юридическото лице потвърждава и декларира съгласието си с настоящите Общи условия. Информационните услуги на Сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани", като Търговецът не носи отговорност за точността на публикуваната информация. Търговецът не носи отговорност и не се ангажира със срокове за предоставяне на информация относно потвърждаване на генерирани поръчки от Потребителя/Юридическото лице, статусът на негови или на други Потребители/Юридически лица запитвания, въпроси и запитвания за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване/невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта.

С приемането на настоящите Общи условия Потребителят/Юридическото лице е информиран, че Сайтът отразява наличността на стоките към момента на проверката, като предвид динамиката в стокооборота е възможно определени стоки, публикувани и фигуриращи на Сайта като „налични“, да бъдат изчерпани при Предварителната поръчка и да не могат да бъдат поръчани и закупени в Магазина на търговеца и/или по изключение доставени до адрес на Потребителя/Юридическото лице. Потребителят/Юридическото лице е длъжен да посочи Магазина на Търговеца, от който ще получи Стоките. Само по изключение, в случай на невъзможност за осъществяване на пътуване и по други уважителни причини за Търговеца, Потребителят/Юридическото лице може да заяви доставка на Стоките до посочен от последния адрес, в случай че е налице такава уважителна причина сред изброените на Сайта. В посочения случай се осъществява доставка на Стоките при условията на сключен договор за покупко-продажба на Стоките от разстояние. До изричното потвърждение на Предварителната поръчка от страна на Търговеца, генерираната Предварителна поръчка е със статус „В процес на обработка“ и при всички случаи Търговецът следва да потвърди на Потребителя/Юридическото лице възможността/невъзможността за покупка на заявените през Сайта стоки в Магазина на Търговеца и/или по изключение доставка до адрес на Потребителя/Юридическото лице, като едва след потвърждението, генерираната Предварителна поръчка се счита приета и договорът за покупко-продажба в Магазина на Търговеца и/или от разстояние сключен. Възможно е параметрите (срок/начин на доставка и др.) на Предварителната поръчка чрез Сайта да бъдат променени, както от страна на Търговеца, така и от страна на Потребителя/Юридическото лице до потвърждението й, като Търговецът се задължава да съобщи на Потребителя/Юридическото лице за извършените промени на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до момента на изпращането на Потребителя/Юридическото лице на съобщението за потвърдената Предварителна поръчка. В такива случаи Потребителят/Юридическото лице следва да потвърди съгласието си с извършените промени, за да е валидно сключен договорът за покупко-продажба.

За целите на поръчката на стоки Потребителят/Юридическото лице извършва регистрацията на Сайта чрез попълване на всички задължителни полета в регистрационна форма, чрез която Потребителят/Юридическото лице декларира, че предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на покупко-продажбата. Търговецът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Предварителна поръчка, в случай че Потребителят/Юридическото лице е предоставил невярна, неточна, неактуална или непълна информация, като в такива случаи Търговецът има право да откаже по-нататъшен достъп на Потребителя/Юридическото лице до част или до всички Стоки, предлагани на Сайта.

2. Защита на личните данни

"Гебр. Хайнеман България" ООД е Администратор на лични данни по смисъла на ОРЗЛД, ЗЗЛД и други нормативни актове на Територията, който събира, съхранява, обработва и др. лични данни от лицата, за които те се отнасят. Търговецът е Администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели. Получателите или категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат разкрити са физическите лица, за които се отнасят данните или други лица, ако това е предвидено в нормативен акт. Предоставените от Потребителя/Юридическото лице Лични данни не се преотстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели и се обработват, само при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изрично съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, Търговецът няма право да обработва данните му. С предоставянето на личните си данни, Потребителят/Юридическото лице автоматично дава изричното си съгласие те да бъдат обработвани за целите на настоящите Общи условия в съответствие с Политиката за поверителност, достъпна на Сайта, с която Потребителят/Юридическото лице следва да се запознае преди да започне да използва услугите на Сайта.


3. Авторски права и ограничения свързани с тях

Потребителят/Юридическото лице може да поръчва всички Стоки, предлагани на Сайта за лични нужди, които не надвишават нормалното потребление на едно домакинство, с нестопанска цел и при условие че не се нарушават авторските права на Търговеца или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, преработвани и/или публично разпространявани с каквато и да било цел от Потребителя/Юридическото лице. Търговецът си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между Търговеца и лицето публикуващо информацията. При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, Търговецът не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката. Всички предоставени от Търговеца стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, се предоставят на Потребителите/Юридическите лица в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на Търговеца и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България. Линковете на Сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на Потребителя/Юридическото лице. При употреба на такава препратка Потребителят/Юридическото лице не използва услуга, предоставена от Търговеца и по отношение на използването на препратката извън Сайта настоящите Общи условия не се прилагат. Търговецът не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Всички евентуални рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителя/Юридическото лице.

4. Представяни стоки на Сайта

Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи. В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, приложимия ДДС, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителя/Юридическото лице при покупката на продукта. Търговецът не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

Търговецът си запазва правото да публикува имена, марки и друга информация за стоки на английски или друг език, когато:

а) Съществува опасност с превода и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;
б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;
в) Самата стока е носител на информация на английски или друг език.

Всички, посочени на сайта цени са в Български Лева и с включен ДДС. В случай че стоката има няколко модификации, на страницата й са посочени цените за всяка от модификациите. Търговецът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите/Юридическите лица се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните стоки е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите/Юридическите лица ще бъдат уведомени, в случай на извършена Предварителна поръчка на Сайта  преди получаването им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните стоки. Част от информацията, публикувана в Сайта, е възможно да се отнася за продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента.
Всички показани продукти на сайта могат да бъдат закупени от физическите магазини Travel Free в зависимост от наличността на дадения продукт в момента на покупка. За продуктите, посочени с текст и/или знак „Само на място“ не може да бъде направена предварителна поръчка он-лайн. 


5. Закупуване на стоки чрез Предварителна поръчка от Сайта

Потребителят/Юридическото лице има право да поръчва при условията на Предварителна поръчка всички стоки, посочени в Сайта, с изключение на продуктите, посочени с текст и/или знак „Само на място“. При извършване на Предварителната поръчка Потребителят/Юридическото лице има право да избере вида, марката и количеството на стоките, условията за плащане, доколкото е възможно, начина и сроковете за получаване на Стоката, според предложените на Сайта възможности. По всяко време преди окончателното потвърждение на направената Предварителна поръчка, Потребителят/Юридическото лице има право да извършва промени в избраните от него стоки. При извършване на Предварителната поръчка на Сайта Потребителят/Юридическото лице влиза в договорни отношения с Търговеца за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия, като направената Предварителна поръчка се счита за приета след получаване на потвърждение от страна на Търговеца, съдържащо всички гореизброени параметри и съгласно инструкциите, посочени в Сайта. Търговецът може да поиска допълнително потвърждение от Потребителя/Юридическото лице за направената поръчка, включително по телефон и/или електронна поща. В случай че Потребителят/Юридическото лице откаже да предостави исканото от Търговеца потвърждение, отказът от предоставянето му води до автоматична отмяна на Предварителната поръчка. Търговецът има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителя/Юридическото лице. Потребителят/Юридическото лице е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на Предварителната поръчка, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. Цената на разходите за доставка, в случай че стоките ще бъдат доставени, се калкулира автоматично в стойността на поръчката на Сайта и е посочена под информацията, публикувана за поръчвания артикул. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което Предварителната поръчка не може да бъде изпълнена или по други причини, като липса на уважителна причина за доставка на поръчаните Стоки и други подобни, Търговецът има правото да откаже изпълнението на Предварителната поръчка, като не дължи обезщетение на Потребителя/Юридическото лице, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от Потребителя/Юридическото лице за отказана Предварителна поръчка, в случай че има такива.

6. Заплащане на закупени стоки

Стоките могат да бъдат заплатени от Потребителя/Юридическото лице посредством банкова карта чрез виртуален пос терминал или при използване на други платежни системи (e-pay, paypal и др.), ако такива са налични на Сайта. По банковата сметка на Търговеца следва да постъпи окончателно дължимата от Потребителя/Юридическото лице сума за поръчката, като всички данъци, такси, удръжки и др. суми, необходими за целите на извършване на банковия превод, се заплащат изцяло от и са за сметка на Потребителите/Юридическите лица. Поръчаните стоки могат да бъдат заплащани в брой, само в случай на заявка за получаване на Стоките в Магазин на Търговеца в момента на получаване на стоките в Магазина на Търговеца. При доставка на Стоките Потребителят/Юридическото лице заплаща и стойността на доставката. При заплащане в брой с наложен платеж на поръчаните и доставени стоки и услуги Потребителят/Юридическото лице се задължава да заплати цената на поръчаните стоки в момента на доставката на Търговеца или на неговия представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока пълната й стойност съгласно потвърдената поръчка.

7. Получаване на стоките

Срокът за получаване на заявените с Предварителна поръчка стоки в Магазин на Търговеца е до 3 работни дни, след получаване на потвърждение на Предварителната поръчка, като срокът може да бъде удължен в период на официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. В случай на посочен адрес за доставка на стоките по изключение, срокът за доставка е до 3 работни дни от потвърждаване на поръчката от страна на Търговеца. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове, за което Потребителят/Юридическото лице следва да бъде своевременно уведомен от страна на Търговеца. Търговецът си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) календарни дни, без да информира предварително Потребителя/Юридическото лице и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) календарни дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя/Юридическото лице, заявил Предварителната поръчка. В случай на доставка на Стоките по изключение, Търговецът не носи отговорност за забава на доставката поради независещи от Търговеца обстоятелства, като например забавяне от страна на Куриера, извършващ доставката. При получаване на стоките, независимо дали в Магазина на Търговеца или при доставка, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя/Юридическото лице и/или упълномощено от него лице. При констатиране на дефекти, установени при доставка, Потребителят/Юридическото лице следва да предяви рекламация в Магазина на Търговеца или да впише вида на констатираните дефекти в товарителницата в присъствието на Куриера при доставка и незабавно да уведоми Търговеца на тел. 0884 550610. При приемане на стоките от Потребителя/Юридическото лице без забележки в Магазина или с подписването на товарителницата, представена му от куриера, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на закупената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на Предварителната поръчка, Търговецът не носи отговорност за неточно изпълнение на Предварителната поръчка в следствие на подадената невярна информация от Потребителя/Юридическото лице. При получаване на стоките, Потребителят/Юридическото лице или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на Предварителната поръчка, но приема стоката в Магазин или при доставка на посочения от Потребителя/Юридическото лице адрес за доставка. В случай че Потребителят/Юридическото лице не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят/Юридическото лице губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени. Когато стоките явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя/Юридическото лице и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят/Юридическото лице има право да поиска стоките да бъдат заменени със съответстващи на извършената от него Предварителна поръчка за покупка на стоки. Търговецът си запазва правото да избира/променя Куриера, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя/Юридическото лице, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

8. Отказ от закупена стока

Потребителят има право да се откаже от договора за покупко-продажба от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките или датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който са поръчани няколко стоки с една поръчка. Потребителят има право да се откаже от договора извън търговския обект само и единствено по отношение на стоки, които не са потребими и попадат в приложното поле на Закона за защита на потребителите в частта договори от разстояние. Правото на отказ от договора извън търговския обект не се прилага в следните случаи: за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания; за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност; за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето; за доставка на стоки, които, след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени; за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката и за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания. За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми Търговеца за трите си имена, адрес, телефонен номер и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо за отказ от договора от разстояние, изпратено по пощата или електронна поща). Потребителят можете да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително:
________________________________________

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До

„……….“ …………
гр…………….., бул. ……………… No …………..,
email: ……………………..:

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:
..............................................................................................................................................................................................
– Поръчано на*/Получено на* ..........................................................................................

– Име на потребителя/ите .............................................................................................

– Адрес на потребителя/ите ...........................................................................................

– Подпис на потребителя/ите ..........................................................................................
(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата ....................................................................................................................

* Ненужното се зачертава.“
________________________________________
Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на Сайта, като в случай че използва тази възможност, Търговецът незабавно ще изпрати на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно Потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора. В случай че Потребителят се откаже от договора, Търговецът ще възстанови всички плащания, които е получил, с изключение на разходите за доставка, допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от стандартния начин на доставка, предлаган от Търговеца, банкови такси и комисионни, разходите за връщане на стоките, за които Потребителят е упражнил правото си на отказ, които разходи са изцяло за сметка на Потребителя. Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато Търговецът не е предложил да прибере стоките сам, Потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на Търговеца за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде стоките обратно на Търговеца преди изтичането на 14-дневния срок. Търговецът ще възстанови заплатената от Потребителя сума във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата, на която Потребителят информира Търговеца за неговото решение за отказ от договора. Търговецът ще извърши възстановяването на заплатената сума само по банковата или картова сметка на клиента, от която е постъпило плащането или друга банкова сметка в банка, оперираща в Република България, изрично посочена от Потребителя в стандартния формуляр за отказ или в писмото за отказ в свободен текст. Търговецът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките от Потребителя без това да се счита за забава на Търговеца в съответствие с изискванията на Закона за защита на потребителите. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати обратно стоките на Търговеца преди изтичането на 14-дневния срок. Потребителят следва да поеме преките разходи по връщане на стоката като разходи за доставка чрез куриер. Стоките следва да бъде върнати в оригинална опаковка в тяхната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата ги документация и без увреждания. В случай на неспазване на посоченото задължение от Потребителя, Търговецът запазва правото си да прецени дали да приеме обратно върнатите стоки и да възстанови заплатените суми. Потребителят декларира съгласие, а Търговецът има право да извърши прихващане на вземанията си за административни, транспортни, куриерски и др. разходи от вземанията на Потребителя за заплатената сума за заявените от последния стоки. Юридическите лица не могат да се ползват от и да упражнят правото на отказ по този раздел, както и от всички други права на потребителите, предвидени в Закона за защита на потребителите, тъй като те не са потребители по смисъла на допълнителните разпоредби на този закон. Неуредените с настоящите Общи условия отношения между Юридическите лица и Търговеца се регулират от разпоредбите на Търговския закон и Закона за задълженията и договорите.

9. Други

Търговецът има право да изпраща на Потребителя/Юридическото лице съобщения, свързани с нови продукти, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта, като посочените не представляват непоискани търговски съобщения, само в случай на предварително представено съгласие на Потребителя/Юридическото лице за получаването им чрез Сайта. Непредоставянето на съгласие за получаването на търговски съобщения, не препятства Потребителя/Юридическото лице да използва услугите на Сайта. Потребителят/ Юридическото лице имат право по всяко време и незабавно да откажат получаването на търговски съобщения на линка, посочен в съобщението.
Търговецът администрира този Сайт и неговото приложение е валидно само за територията на Република България. Търговецът декларира, че Стоките, посочени в този Сайт, не са подходящи или достъпни извън територията на Република България и съответно достъпът до тях от територии, извън посочената територия, е невалиден. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя/Юридическото лице могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на Търговеца под формата за въпроси и запитвания или чрез сътрудник на Търговеца на тел +359 884550610 в рамките на работното време: от 09:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък.
Страните се съгласяват, че в случай че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.
Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на Сайта се счита за уведомяване на Потребителя/Юридическото лице за измененията. В случай на несъгласие на Потребител с промените, Потребителят може да се откаже от направена Предварителна поръчка, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, като изпраща до Търговеца писмено уведомление в едномесечен срок от изменението на Общите условия, а Юридическото лице следва да възрази незабавно срещи измените Общи условия, в случай на несъгласие. При използване на Сайта, Потребителят/Юридическото лице се задължава да спазва настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА ТЪРГОВЕЦА С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ) И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.