Общи условия за Юридически лица

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА

КЛУБНИ КАРТИ TRAVEL FREE И УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Настоящите общи условия („Общи условия“) уреждат организацията на програмата за лоялни клиенти („Програмата“) - клубна карта Travel FREE („Клубната карта Travel FREE“ или „Картата“) за юридически лица, като тяхната цел е да дадат ясна дефиниция на нейните елементи и да регулират по ясен начин условията за участие в нея. Организатор и собственик на Картата е „Гебр. Хайнеман България“ ООД, ЕИК 131022298, с адрес на управление в гр. София, п.к. 1784, бул. Цариградско шосе 141, вх. 2, ет. 2 („Организаторът“).

1.2. Участието в програма Клубната карта Travel FREE дава право на всяко юридическо лице, заявило участие програмата на Клубна карта Travel Free („Участник“), на до 5% отстъпка от артикули в магазини Travel FREE на Организатора. Отстъпката не може да се използва при покупка на артикули в промоция, както и тютюневи изделия, винетни стикери, билети, зареждане на електромобили и подаръчни ваучери. Участникът има право да участва в различни по вид маркетингови активности или инициативи на Организатора, организирани за членовете на клуба в магазини Travel FREE на територията на Република България.

1.3. Участниците са длъжни да се запознаят с правилата и да ги приемат при регистриране на сайта https://travel-free.bg/ или в приложението Travel FREE BG, като това е предпоставка както за използване на Картата, така и за получаване и ползване на предлаганите предимства в рамките на Програмата.

След регистриране на Сайта или в приложението Travel FREE BG се издава дигитална клубна карта, която се намира в профила на Участника.

1.4. Всякакъв вид информация във връзка с Клубната карта Travel FREE, нейната валидност, условията за ползване и актуалните предложения може да се получи на място в магазини Travel FREE на Организатора, чрез запитване на имейл адрес: info@travel-free.bg или на телефон +359 88 455 0610.

1.5. Организаторът си запазва правото по своя преценка да променя настоящите Общи условия и да блокира издадените Клубни карти Travel FREE по всяко време, като уведоми за това Участника.

1.6. Инсталирането и използването на приложението Travel FREE BG изисква достъп до интернет (чрез мобилна връзка за данни, безжичен интернет или по друг начин) чрез устройството на Участника. Разходите за данните чрез мобилна връзка се понасят от Участника и зависят от договора между Участника и доставчика на интернет услуги.

2. РЕГИСТРИРАНЕ НА УЧАСТНИК

2.1. Участник в Програмата може да бъде всяко юридическо лице. Регистрацията се извършва от служител или упълномощен представител на юридическото лице.

2.2. Данните при регистриране на Участник следва да бъдат актуални, верни и точни. Организаторът не носи отговорност, ако поради предоставени неверни данни, лице не може да бъде регистрирано в клуба и не може да се възползва от предлаганите предимства.

2.3. Организаторът не носи отговорност за евентуално възникнали вреди, които може да претърпи Участникът  в случай на технически проблеми или непреодолима сила, която възпрепятства работата на компютърните системи и др. подобни.

3. КАРТА

3.1. Клубната карта Travel FREE представлява дигитална и/или физическа карта.

Дигиталната карта се намира в профила на Участника или в приложението Travel FREE BG, което може да бъде изтеглено безплатно от Google Play или App Store.

Физическа карта се заявява в профила в приложението Travel FREE BG или на сайта. Тя ще бъде изпратена в рамките на 10 работни дни на адреса, който Участникът е посочил.

Дигиталната и физическата карта предоставят едни и същи възможности.

За регистрирането в програмата не е необходима покупка.

3.2. Клубните карти Travel FREE не могат да бъдат преотстъпвани за ползване от други лица. Те имат уникален номер, който фигурира в базата данни за всички извършени с картата транзакции и който съответства на името и данните на Участника.

Отговорност за правомерната употреба на Картата носи лицето, регистрирало се като Участник. В случай на неправомерно използване на Картата от трето лице, Организаторът има право да анулира Картата, в който случай съответният Участник губи правата си по нея.

3.3. Организаторът има право да деактивира профила на Участника в случай, че констатира нарушение на настоящите Общи условия от страна на Участника, както и в следните случаи:

a) Участникът не е използвал Картата повече от двадесет и четири (24) месеца. За неизползване се счита липсата на транзакции от съответния профил на Участника;

b) информацията, въведена от Участника по време на регистрацията, е въведена явно или умишлено неточно;

c) в случаи на опити за измама.

3.4. Забранено е да се предоставя невярна информация, особено информация, която не принадлежи на Участника. Участникът е длъжен да защитава регистрационните си данни, за да предотврати достъп на трети страни до профила си.

3.5. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника загуби, вреди и/или пропуснати ползи от издаването на Картата, и/или от загубването/открадването/повреждането й.

5. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИДОБИВКИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

5.1. Участващите в клубната програма ще имат възможност да се включат в допълнителни активности като:

Промо достъп – Участниците първи научават за нови колекции, доставки и намаления в магазините, бюлетин.

Специални оферти/намаления – участие в ексклузивни намаления и промоции.

6. ЧЛЕНСТВО

6.1. Членството в Програмата е доброволно и безплатно.

6.2. Всеки Участник може по всяко време, чрез писмено заявление, изпратено по пощата на адреса на Организатора, или чрез изпращане на искане по електронната поща на info@travel-free.bg, както и чрез изтриване на профила си на Сайта или в приложението, да посочи че желае да напусне Програмата, и да се откаже от ползването на Картата и от всички предимства, които произтичат от нея.

6.3. Участник, който иска да се откаже от Програмата, разбира и се съгласява, че искането му ще доведе до блокиране на профила в приложението и Сайта. Ако в последствие Участникът промени решението си, той трябва да се регистрира отново в Програмата.

6.4. При плащане на стоката в брой, с дебитна или кредитна карта, е необходимо да се представи на касата Клубна карта Travel FREE. По-късното въвеждане на покупката не е възможно, както и не е възможно Участникът да се възползва от предимствата в по-късен момент от този на покупката.

6.5. Участникът може да сигнализира за загуба или кражба на Карта по пощата, директно на адреса на Организатора, с обаждане на телефон +359 884550610, на електронен адрес info@travel-free.bg или в търговските обекти Travel FREE.

6.6. В случаите на изгубена или открадната физическа карта, Организаторът като издател блокира същата. При повредена физическа карта, същата може да бъде преиздадена.

6.7. В случай на блокирана карта, Организаторът може да я отблокира, ако Участникът изрично е поискал това, срещу представяне на документ за самоличност или при получено искане от имейл адреса на профила.

 

7. ПРОФИЛ НА УЧАСТНИКА

7.1. Всеки Участник има създаден профил в базата данни на Организатора, в който се съхраняват предоставените данни на Участника, както и личните данни на служителя/упълномощения представител на Участника.

7.2. В случай че служителят/упълномощеният представител на Участника промени личните си данни в профила на Участника на Сайта или в приложението, актуализацията се отразява и в базата данни на Организатора.

9.3. Всеки Участник носи отговорност за верността, достоверността и точността на всички въведени данни в профила му.

9.4. За целите, предвидени в настоящите Общи условия и съгласно действащото законодателство, личните данни на физическите лица – служители/упълномощени представители на Участници, предоставени на Организатора, могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на Организатора.

 

10. ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Организаторът е Администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

10.2. Организаторът се задължава да защитава, използва, обработва и съхранява получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство в областта на защита на личните данни, включително Закона за защита на личните данни на Република България и Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. С регистрацията си в Програмата, служителят/упълномощеният представител на Участника дава изричното си съгласие Организаторът да обработва и съхранява личните му данни.

10.3. Личните данни, които Организаторът събира, обработва и съхранява за целите на администриране на Програмата са: име и фамилия, e-mail, телефон.

10.4. Събираните от Организатора лични данни ще се съхраняват до деактивирането и изтриването на профила на Участника и/или прекратяване на Програмата.

10.5. Организаторът се задължава да не разкрива лична информация за служителя/упълномощения представител на Участника и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите когато:

е получил изричното съгласие на служителя/упълномощения представител на Участника за това;

информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

информацията относно личните данни се предоставя на подизпълнители на Организатора за дейности, свързани с: обработването, ползването и оперирането на съответните Карти;

други, посочени в закона случаи.

10.6. Информацията по предходния член може да бъде разкривана и предоставяна на трети лица единствено за посочените по-горе цели.

10.7. Сигурност на данните

Организаторът приема вътрешни правила за защита на данните.

10.8. Права на служителя/упълномощения представител на Участника:

Служителят/упълномощеният представител на Участника може сам да коригира неточни лични данни на Сайта или чрез приложението.

Служителят/упълномощеният представител на Участника може да изиска изтриване на личните му данни, в който случай членството му в Програмата се прекратява.

Служителят/упълномощеният представител на Участника може да изиска ограничаването на обработването на личните му данни.

Служителят/упълномощеният представител на Участника може да оттегли съгласието си за обработване на личните му данни по всяко време, в който случай членството му в Програмата се прекратява.

Участникът или служителят/упълномощеният представител на Участника има право да подаде оплакване до Комисията за защита на личните данни на адрес: КЗЛД, гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, или на ел. поща: kzld@cpdp.bg.

 

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ

С отказа на Участника от членство или с блокирането на Картата, членството се прекратява, а Организаторът се задължава да унищожи всички лични данни на служителя/упълномощения представител на Участника в срок от 24 месеца.

 

12. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Общите условия, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

12.2. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

12.3. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по-горе процедура. В случай че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София.


Настоящите правила влизат в сила от 15.02.2024г. и заменят действащите Общи условия преди тях.