Протокол за Рекламация


Изтегли ->     Протокол за рекламация


ПРОТОКОЛ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ

1.    Данни за търговеца: ГЕБР. ХАЙНЕМАН БЪЛГАРИЯ ООД   (Попълва се от Служител)

Входящ № от регистъра за рекламации:.......................................................................................... Дата:…………. ………………………………


2.    Данни на клиента (Попълват се от клиента)

Име, презиме и фамилия:............................................................................................................................................ ………………………………

Адрес, на който е доставена поръчката:..................................................................................................................... ………………………………

Телефон за връзка:......................................................................... Имейл:.............................................................. ………………………………

3.    Информация за рекламираната стока:

Дата на покупка:............................................. Номер на касова бележка/фактура:................................................. ………………………………

Номер на поръчка (ако стоката е закупена през WEB):........................................................................................ ………………………………

Наименование на стоката:........................................................................................................................................... ………………………………

Цена:.....................................

Дата на откриване на дефекта: .......................................................................

4.    Моля, опишете претенцията за рекламацията в свободен текст:..................................................................... ………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.    Начин на удовлетворяване на рекламацията (моля, отбележете вярното):

   отстраняване на дефект/ ремонт;     връщане на сумата по банкова сметка;    замяна за нов модел

6.    Прилагам следните документи:

         касов бон/ фактура;    гаранционна карта

7.    При възстановяване на сумата, трябва да посочите номер на банкова сметка в този формуляр. Отбележете съгласието си по- долу

и посочете банковата си сметка.

   Давам съгласието си възстановяването на сумата да бъде на посочената по-долу банкова сметка:

Номер на банкова сметка (IBAN):.......................................................................................................................................................... ………………

Клиент:……………………………

/дата и подпис на клиент/

 

ДЕКЛАРИРАМ:

Давам съгласието си фирма ГЕБР. ХАЙНЕМАН БЪЛГАРИЯ ООД да събира, съхранява и обработва личните ми данни, които

предоставям във връзка с предявяването на рекламация.

Запознат/а съм с целта и средствата на обработка на личните ми данни, правото на достъп и коригиране на събраните

данни, доброволния характер на предоставяне на данни и последиците от отказа за предоставянето им.

С настоящата декларация декларирам съгласието си за съхранение и обработка на личните данни при спазване на

разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

 

Дата:......................................................                                                              Декларатор:……………………………………….

Гр.  ……………………………………….                                                                                                Подпис:

 

 

СТАНОВИЩЕ

 

è  Рекламацията е удовлетворена чрез:

    отстраняване на дефект/ ремонт;     връщане на сумата по банкова сметка;    замяна за нов модел

 

 

è  Рекламацията НЕ е удовлетворена поради: …………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Дата:......................................................                                                              Служител:……………………………………….

Гр.  ……………………………………….                                                                                                Име и подпис: