Общи условия Клубна Карта

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА

КЛУБНИ КАРТИ TRAVEL FREE И УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА TRAVEL FREE CLUB CARD

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Настоящите общи условия („Общи условия“) уреждат организацията на програмата за лоялни клиенти („Програмата“) - клубна карта Travel FREE („Клубната карта Travel FREE“ или „Картата“), като тяхната цел е да дадат ясна дефиниция на нейните елементи и да регулират по ясен начин условията за участие в нея. Организатор и собственик на Картата е „Гебр. Хайнеман България“ ООД, ЕИК 131022298, с адрес на управление в гр. София, п.к. 1784, бул. Цариградско шосе 141, вх. 2, ет. 2 („Организаторът“).

1.2. Участието в програма Клубната карта Travel FREE дава право на всяко физическо лице, заявило участие програмата на Клубна карта Travel Free („Участник“), да трупа Наградни точки при покупки на стоки в търговски обекти на Организатора, на територията на Република България или на сайта https://travel-free.bg/ („Сайтът“), които точки могат да се използват при закупуване на стоки с изключение на изрично упоменатите в т. 1.3. от настоящите Общи условия. Участникът има право да участва в различни по вид маркетингови активности или инициативи на Организатора, организирани за членовете на клуба в магазини Travel FREE на територията на Република България.

1.3. Участниците са длъжни да се запознаят с правилата и да ги приемат при регистриране на сайта https://travel-free.bg/ или в приложението Travel FREE BG, като това е предпоставка както за използване на Картата, така и за получаване и ползване на предлаганите предимства в рамките на Програмата.

След регистриране на Сайта или в приложението Travel FREE BG се издава дигитална клубна карта, която се намира в профила на Участника. Участието в програмата дава право на натрупване на точки освен при направени покупки и на други основания, изброени в чл. 5.9 от настоящите Общи условия.

Натрупаните точки не могат да бъдат използвани при покупка на тютюневи изделия, винетни стикери, билети, зареждане на електромобили и подаръчни ваучери.

1.4. Всякакъв вид информация във връзка с Клубната карта Travel FREE, нейната валидност, условията за ползване и актуалните предложения може да се получи на място в магазини Travel FREE на Организатора, чрез запитване на имейл адрес: info@travel-free.bg или на телефон +359 88 455 0610

1.5. Организаторът си запазва правото по своя преценка да променя настоящите Общи условия и да блокира издадените Клубни карти Travel FREE по всяко време, като уведоми за това Участника.

1.6. Инсталирането и използването на приложението Travel FREE BG изисква достъп до интернет (чрез мобилна връзка за данни, безжичен интернет или по друг начин) чрез устройството на Участника. Разходите за данните чрез мобилна връзка се понасят от Участника и зависят от договора между Участника и доставчика на интернет услуги.

2. РЕГИСТРИРАНЕ НА УЧАСТНИК

2.1. Участник в Програмата може да бъде само физическо лице, с навършени 18 години към датата на издаване на клубната карта.

2.2. Данните при регистриране на Участник следва да бъдат актуални, верни и точни. Организаторът не носи отговорност, ако поради предоставени неверни данни, лице не може да бъде регистрирано в клуба и не може да се възползва от предлаганите предимства.

2.3. Организаторът не носи отговорност за евентуално възникнали вреди, които може да претърпи Участникът  в случай на технически проблеми или непреодолима сила, която възпрепятства работата на компютърните системи и др. подобни.

3. КАРТА

3.1. Клубната карта Travel FREE представлява дигитална и/или физическа карта.

Дигиталната карта се намира в профила на Участника или в приложението Travel FREE BG, което може да бъде изтеглено безплатно от Google Play или App Store.

Физическа карта се заявява в профила в приложението Travel FREE BG или на сайта. Тя ще бъде изпратена в рамките на 10 работни дни на адреса, който Участникът е посочил.

Дигиталната и физическата карта предоставят едни и същи възможности.

3.2. За регистрирането в програмата не е необходима покупка.

3.3. Клубните карти Travel FREE не могат да бъдат преотстъпвани за ползване от други лица. Те имат уникален номер, който фигурира в базата данни за всички извършени с картата транзакции и който съответства на името и данните на Участника.

Отговорност за правомерната употреба на Картата носи лицето, регистрирало се като Участник. В случай на неправомерно използване на Картата от трето лице, Организаторът има право да анулира Картата, в който случай съответният Участник губи правата си по нея.

3.4. Организаторът има право да деактивира профила на Участника в случай, че констатира нарушение на настоящите Общи условия от страна на Участника, както и в следните случаи:

a) Участникът не е използвал Картата повече от двадесет и четири (24) месеца. За неизползване се счита липсата на транзакции от съответния профил на Участника;

b) информацията, въведена от Участника по време на регистрацията, е въведена явно или умишлено неточно;

c) в случаи на опити за измама.

3.5. Забранено е да се предоставя невярна информация, особено информация, която не принадлежи на Участника. Участникът е длъжен да защитава регистрационните си данни, за да предотврати достъп на трети страни до профила си.

3.6. Клубната карта Travel FREE не е банкова карта. Натрупаните наградни точки не могат да бъдат заменяни за пари в брой или банкова сметка.

3.7. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника загуби, вреди и/или пропуснати ползи от издаването на Картата, и/или от загубването/открадването/повреждането й.

4. НИВА НА ПРОГРАМАТА

4.1. За използването на натрупаните наградни точки Участникът трябва да е натрупал във виртуалния си портфейл необходимите точки за първото ниво – Bronze.

4.2. За да премине клубната карта в ниво Bronze е необходимо Участникът да има събрани 200 точки, което се равнява на направени покупки с право на точки на стойност 200 лв. (двеста лева).

4.3. За да премине клубната карта в ниво Silver е необходимо Участникът да има събрани 2000 точки, което се равнява на направени покупки с право на точки на стойност 2000 лв. (две хиляди лева).

4.4. За да премине клубната карта в ниво Gold е необходимо Участникът да има събрани 4000 точки, което се равнява на направени покупки с право на точки на стойност 4000 лв. (четири хиляди лева).

 

5. НАТРУПВАНЕ НА ТОЧКИ И ТЯХНАТА ИЗПОЛЗВАНЕ

5.1. При направена покупка във физически магазин или в Сайта за всеки един лев, Участникът получава 1 точка. Например: 1 лв. = 1 т.; 1.99 лв. = 1 т.; 2.00 лв. = 2 т.

5.2. Информация за притежаваните наградни точки и тяхната левова равностойност се намират в личния акаунт на Участника в базата данни на Програмата. В личният си акаунт Участникът има история само на направените през Сайта предварителни поръчки. Копие на дигитални бележки не се съхраняват.

5.3. Точки не се натрупват при покупка на продукти от следните категории: продукти в промоция, винетки, пътни такси, както и всеки друг данък (напр. тол такса, такса за преминаване на мост), данъци и мита, цигари и тютюневи изделия, билети, ваучери, подаръчни ваучери, парични преводи и такси услуги за електрозареждане.

5.4. Точките се обменят по “курса” за съответното достигнато ниво към момента на изразходването им.

5.5. Срокът на потребяване на натрупаните точки е до 31.01. всяка година.

5.6. Всички неизползвани точки се зануляват в 00:07 часа на 01.02. всяка година.

5.7. Всеки Участник запазва достигнатото ниво дори при цялостно изразходване на точки или зануляването им. В случай, че през следващата година участникът не успее да натрупа минималния брой точки за достигнатото ниво, преминава на по-долното ниво

5.8. Точките могат да бъдат използвани при покупка във физически обект или он-лайн при следните параметри:

5.8.1. За натрупване и използване на точки е необходимо маркиране на дигитална или физическа карта преди заплащане на продуктите. Маркирането се извършва на касата в търговския обект от касиера или от Участника.

Курсът за обмяна на натрупаните точки според достигнатото ниво е:

Ниво Bronze: 1 точка = 0.05 лв.

Ниво Silver: 1 точка = 0.07 лв.

Ниво Gold: 1 точка = 0.10 лв.

5.8.2. Натрупаните точки не могат да бъдат използвани при покупка на тютюневи изделия, куриерски услуги, винетни стикери, билети, зареждане на електромобили и подаръчни ваучери.

5.9. При покупка Участникът има възможност:

5.9.1. Да използва натрупаните точки за плащане на цялата покупка, ако има достатъчно точки. В този случай Участникът може да заплати изцяло с точки, като за тази покупка той натрупва наградни точки за всички продукти с изключение на посочените в т. 5.8.2.

5.9.2. Да използва натрупаните точки за плащане на цялата покупка, ако има достатъчно точки. В случай, че не достигат точки, остатъкът се заплаща с пари в брой или карта. Наградни точки се натрупват за всички продукти с изключение на посочените в т. 5.8.2.

5.9.3. Да не използва от наградните си точки. В този случай ще се натрупат точки върху сумата от цялата покупка, с изключение на продуктите посочени в т. 5.8.2.

 

5.10. Точки могат да бъдат натрупани и без необходима покупка при следните условия:

При регистриране: 50 точки

Рожден ден: 100 точки /точките се получават на 1-во число на рождения месец и са валидни до края на същия месец, след което, ако няма покупка се анулират/. Рожденият ден се посочва от Участника в личния му профил. Това той може да направи еднократно.

Имен ден: 50 точки /точките се получават на 1-во число на именния месец и са валидни до края на същия месец, след което, ако няма покупка се анулират / Именият ден се посочва от Участника в личния му профил. Той може да бъде променян един път на всяка календарна година.

При специално комуникирани активности от страна на организатора, Участникът може да натрупа допълнителни точки. Пример за такива кампании са тематични събития или промоции.

5.11. Организаторът има право да променя стойността и броя на Наградните точки. Ако промяната е във вреда на Участниците, те ще бъдат информирани от Организатора най-малко 14 дни предварително.

 

6. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИДОБИВКИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

6.1. Участващите в клубната програма ще имат възможност да се включат в допълнителни активности като:

Промо достъп – Участниците първи научават за нови колекции, доставки и намаления в магазините, бюлетин – за всички нива.

Тематични активации с допълнителни точки за артикули, определени от Организатора – за всички нива.

Специални оферти/намаления – участие в ексклузивни намаления и промоции – за конкретно ниво.

VIP достъп – достъп до информация за събития /тестинги, онлайн и офлайн мастър класове, празници в магазините/ – за ниво Gold.

7. ЧЛЕНСТВО

7.1. Членството в Програмата е доброволно и безплатно.

7.2. Всеки Участник може по всяко време, чрез писмено заявление, изпратено по пощата на адреса на Организатора, или чрез изпращане на искане по електронната поща на info@travel-free.bg, както и чрез изтриване на профила си на Сайта или в приложението, да посочи че желае да напусне Програмата, и да се откаже от ползването на Картата и от всички предимства, които произтичат от нея.

7.3. Участник, който иска да се откаже от Програмата, разбира и се съгласява, че искането му ще доведе до блокиране на профила в приложението и Сайта, и до загуба на неизползваните натрупани точки и други предимства в неговия профил. Ако в последствие Участникът промени решението си, той трябва да се регистрира отново в Програмата. Организаторът не е длъжен да съхранява историята точките и предимствата за такива Участници, като ги насърчава да ги използват преди да се откажат от Програмата, тъй като те не могат да бъдат заменяни срещу пари или да бъдат възстановени в нов профил на Участника.

7.4. При съмнение на служител на Организатора относно правото да се ползва Клубната карта Travel FREE, държателят на Картата може да бъде помолен да представи лична карта или друг документ за самоличност, за да докаже самоличността си.

7.5. При плащане на стоката в брой, с дебитна или кредитна карта, е необходимо да се представи на касата Клубна карта Travel FREE. По-късното въвеждане на покупката не е възможно, както и не е възможно Участникът да се възползва от предимствата в по-късен момент от този на покупката.

7.6. Участникът може да сигнализира за загуба или кражба на Карта по пощата, директно на адреса на Организатора, с обаждане на телефон +359 884550610, на електронен адрес info@travel-free.bg или в търговските обекти Travel FREE.

7.7. В случаите на изгубена или открадната физическа карта, Организаторът като издател блокира същата. При повредена физическа карта, същата може да бъде преиздадена.

7.8. В случай на блокирана карта, Организаторът може да я отблокира, ако Участникът изрично е поискал това, срещу представяне на документ за самоличност или при получено искане от имейл адреса на профила.

 

8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДИМСТВА

8.1. Картата предоставя на Участника различни краткосрочни предимства, които са индивидуално съобразени към личните данни, посочени при регистрацията, и/или към данните за покупките на всеки държател на Карта поотделно.

8.2. Индивидуално съобразените оферти се изпращат на Участниците чрез e-mail, телефон, SMS и /или чрез съобщения в приложението.

 

9. ПРОФИЛ НА УЧАСТНИКА

9.1. Всеки Участник има създаден профил в базата данни на Организатора, в който се съхраняват предоставените от Участника лични данни.

9.2. В случай че Участникът промени личните си данни в профила си, на Сайта или в приложението, актуализацията се отразява и в базата данни на Организатора.

9.3. Всеки Участник носи отговорност за верността, достоверността и точността на всички въведени данни в профила му.

9.4. За целите, предвидени в настоящите Общи условия и съгласно действащото законодателство, личните данни на физическите лица – Участници, предоставени на Организатора, могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на Организатора.

 

10. ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Организаторът е Администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

10.2. Организаторът се задължава да защитава, използва, обработва и съхранява получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство в областта на защита на личните данни, включително Закона за защита на личните данни на Република България и Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. С регистрацията си в Програмата, Участникът дава изричното си съгласие Организаторът да обработва и съхранява личните му данни.

10.3. Личните данни, които Организаторът събира, обработва и съхранява за целите на администриране на Програмата са: име и фамилия, e-mail, телефон, рожден ден, имен ден, пол.

10.4. Събираните от Организатора лични данни ще се съхраняват до деактивирането и изтриването на профила на Участника и/или прекратяване на Програмата.

10.5. Организаторът се задължава да не разкрива лична информация за Участника и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите когато:

е получил изричното съгласие на Участника за това;

информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

информацията относно личните данни се предоставя на подизпълнители на Организатора за дейности, свързани с: обработването, ползването и оперирането на съответните Карти;

други, посочени в закона случаи.

10.6. Информацията по предходния член може да бъде разкривана и предоставяна на трети лица единствено за посочените по-горе цели.

10.7. Сигурност на данните

Организаторът приема вътрешни правила за защита на данните.

10.8. Права на Участника:

Участникът може сам да коригира неточни лични данни на Сайта или чрез приложението.

Участникът може да изиска изтриване на личните му данни, в който случай членството му в Програмата се прекратява.

Участникът може да изиска ограничаването на обработването на личните му данни.

Участникът може да оттегли съгласието си за обработване на личните му данни по всяко време, в който случай членството му в Програмата се прекратява.

Участникът има право да подаде оплакване до Комисията за защита на личните данни на адрес: КЗЛД, гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, или на ел. поща: kzld@cpdp.bg.

 

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ

С отказа на Участника от членство или с блокирането на Картата, членството се прекратява, а Организаторът се задължава да унищожи всички лични данни на Участника в срок от 24 месеца.

 

12. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Общите условия, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

12.2. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

12.3. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по-горе процедура. В случай че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София.

Настоящите правила влизат в сила от 15.02.2024г. и заменят действащите Общи условия преди тях.